چگونگی کار حساب‌ها و سبد‌های PAMM

مدیر

حساب PAMM افتتاح کرده و مبلغ مشخصی را به عنوان بودجه مدیر به آن واریز می کند، وی اجازه برداشت این مبلغ را نخواهد داشت (و این انگیزه‌ای است برای انجام معاملات محتاطانه). سپس او یک طرح پیشنهادی تشکیل داده و شرایط همکاری با سرمایه گذاران، از جمله درصد کارمزد خود برای مدیریت حساب‌ها را، در آن تعیین می کند.

سرمایه گذار

موثر بودن استراتژی مدیران را از طریق رتبه بندی مستقل بررسی می‌کند و در حساب PAMM انتخاب شده، سرمایه گذاری می‌کند. اگر نتیجه معاملات مثبت باشد، سرمایه گذار درآمد دریافت کرده و بخشی از آن را به ازای معاملات موفق به مدیر پرداخت خواهد کرد.

نحوه کار حساب‌های PAMM

$300%60موجودی مدیر$980موجودی مدیر ($900)با در نظر گرفتن کارمزد ($80)$520موجودی سرمایه گذار ($600) برایکسر کارمزد مدیر ($80)%40$200موجودی سرمایه گذار$500موجودی حساب PAMMقبل از آغاز معاملاتمدت زمان سرمایه گذاری$80$1500کل موجودی حساب PAMMدر پایان فاصلهمعاملات%200+$1000+
 1. درآمد مدیر و سرمایه گذار در پایان مدت زمان سرمایه گذاری، پیش از پرداخت کارمزد مدیر، چقدر خواهد بود؟

  از آنجایی که حساب PAMM بازدهی برابر با 200% نشان داده است، مدیر 200% از موجودی ابتدایی خود دریافت خواهد کرد یعنی 600 USD. سرمایه گذار نیز 200% از 200 USD سرمایه گذاری شده دریافت خواهد کرد یعنی 400 USD.

 2. سود و زیان در حساب‌های PAMM چگونه تقسیم می‌شوند؟

  تمام بازده‌ها و افت‌های حساب‌های PAMM بتناسب میزان سرمایه گذاری تقسیم می‌شود. در مثال بالا سهم مدیر برابر است با 60%، 300 USD و سهم سرمایه‌ گذار برابر است با 40%، 200 USD، نتیجه 500 USD.

 3. چه مبلغی را سرمایه گذار به عنوان کارمزد به مدیر پرداخت خواهد کرد؟

  سرمایه گذار 20% از درآمد 400 USD خود را به مدیر پرداخت خواهد کرد، یعنی 80 USD

 4. پس از تمام این محاسبات موجودی حساب سرمایه گذار و مدیر بدین ترتیب خواهند بود:

  در پایان مدت زمان سرمایه گذاری و پس از پرداخت کارمزد موجود سرمایه گذار بداین ترتیب می‌باشد: 200 + 400 − 80 = 520 USD و موجودی حساب مدیر بداین ترتیب: 300 + 600 + 80 = 980 USD.

در حساب‌های PAMM سرمایه گذاری کنید و یا آنها را مدیریت کنید!

سزمایه گذاری

مدیر

سبدی از حساب‌های PAMM تشکیل داده و با موجودی خود در آن سرمایه گذاری می کند. با توجه به اینکه در سبد PAMM موجودی شخصی او نیز موجود می‌باشد، مدیر معاملات خود را محتاطانه تر انجام خواهد داد. مدیر سبد می‌تواند ساختار سبد و یا سهم هر حساب PAMM آن را با استفاده از موجودی خود و یا سپرده سرمایه گذاران تغییر دهد. او درصدی از درآمد سرمایه گذاران را به ازای کار موفق به عنوان کارمزد دریافت می‌کند.

سرمایه گذار

کارایی مدیران سبد‌های مختلف را در سایت بررسی کرده و در سبد PAMM منتخب سرمایه گذاری می‌کند. در حساب‌هایPAMM، که سبد PAMM از آنها تشکیل شده است، معامله انجام می‌شود. اگر نتیجه این معاملات مثبت باشد، سرمایه گذار سود دریافت می‌کند و بخشی از این سود به عنوان کارمزد به ازای معاملات موفق به مدیر پرداخت می‌شود.

نحوه کار سبدهای PAMM

$24$980موجودی مدیر ($900)با در نظر گرفتن کارمزد ($24)$2136موجودی سرمایه گذار ($2160) برایکسر کارمزد مدیر ($24)%60حساب PAMM شماره 1+$300+$150−$50$3000$1000موجودی مدیر%40$2000موجودی سرمایه گذار%20حساب PAMM شماره 2$1500%30حساب PAMM شماره 3$2500%50حساب PAMM شماره 1$1300حساب PAMM شماره 2$1650حساب PAMM شماره 3$2450
 1. سود و زیان در سبدهای PAMM چگونه تقسیم می‌شوند؟

  تمام بازده‌ها و افت‌های سبدهای PAMM بتناسب میزان سرمایه گذاری تقسیم می‌شود. در مثال بالا سهم مدیر برابر است با 60%، 3,000 USD و سهم سرمایه‌ گذار برابر است با 40%، 2,000 USD، نتیجه 5,000 USD.

 2. در مثال موجودی چگونه بین حساب‌های PAMM توزیع می‌شود؟

  ممدیر سبد نسبت 20%، 30% و 50% را انتخاب کرده، بنابراین در حساب‌ها 1,000 USD، 1,500 USD، 2,500 USD سرمایه گذاری شده است و در همه این مبالغ هم از موجودی مدیر و هم از موجودی سرمایه گذار با توجه به سهم او استفاده خواهد شد.

 3. درآمد مدیر و سرمایه گذار در پایان مدت زمان سرمایه گذاری، پیش از پرداخت کارمزد مدیر، چقدر خواهد بود؟

  در این مثال نتیجه معاملات در حساب‌های PAMM برابر است با 300+, 150+, 50− USD، در کل 400 USD. با در نظر گرفتن سهم سرمایه گذار، درآمد او برابر خواهد بود با : 400 × 0.4 = 160 USD و درآمد مدیر بداین ترتیب خواهد بود: 400 × 0.6 = 240 USD.

 4. چه مبلغی را سرمایه گذار به عنوان کارمزد به مدیر پرداخت خواهد کرد؟

  از آنجایی که کارمزد مدیربه طور پیش فرض 15% می‌باشد، کارمزد مدیر بداین ترتیب حساب می‌شود: 160 × 0.15 = 24 USD.

 5. پس از تمام این محاسبات موجودی حساب سرمایه گذار و مدیر بدین ترتیب خواهند بود:

  مدیر در کل با در نظر گرفتن کارمزد این مبلغ را دریافت خواهد کرد: 240 + 24 = 264 USD و موجودی حساب او بداین ترتیب خواهد بود: 3 000 + 264 = 3 264 USD.

در سبدهای PAMM سرمایه گذاری کنید و یا آنها را مدیریت کنید

سزمایه گذاری

توجه!

درآمد گذشته در حساب‌های PAMM تضمینی برای کسب درآمد در آینده نمی باشد! آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به مشتریان ارائه می‌دهد و خود هیچ فعالیتی در این زمینه ندارد. آلپاری در مدیریت سپرده‌های مشتریان که در حساب‌های PAMM سرمایه گذاری شده است فعالیتی انجام نمی‌دهد.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.