چه آدرس‌هایی در سرور به حساب‌های آموزش، مسابقه‌ای و حقیقی سرویس می‌دهند؟

محدوده شماره حساب‌های MetaTrader

نام سرور در ترمینال MetaTrader

آدرس‌های نقاط اتصال

0–99999
400000–499999
5000000–5099999
5400000–5499999
6100000–6199999
6400000-6499999
99000000-99999999

Alpari-Standard1

dc1.mt4standard1.alpari.com
dc2.mt4standard1.alpari.com
dca1.mt4standard1.alpari.com:444

100000–199999
5100000–5199999
5500000–5599999
6000000–6099999
6500000–6699999
37100000–37999999

Alpari-Standard2

dc1.mt4standard2.alpari.com
dc2.mt4standard2.alpari.com
dca1.mt4standard2.alpari.com:444

200000–399999
5200000–5399999
5600000–5799999
6200000–6299999
144999999-144000000

Alpari-Standard3

dc1.mt4standard3.alpari.com
dc2.mt4standard3.alpari.com
dca1.mt4standard3.alpari.com:444

5800000–5899999
143000000-143999999

Alpari-PRO.ECN

dc1.mt4proecn.alpari.com
dc2.mt4proecn.alpari.com
dca1.mt4proecn.alpari.com:444

206000000-206999999

Alpari-PRO.ECN2

dc1.mt4proecn2.alpari.com
dc2.mt4proecn2.alpari.com
dca1.mt4proecn2.alpari.com:444

29500000–29999999
250000000–259999999

Alpari-PRO.ECN-Demo

dc1.mt4proecn-demo.alpari.com
dc2.mt4proecn-demo.alpari.com
dca1.mt4proecn-demo.alpari.com:444

600000–4999999
6000000–7999999
11000000–19999999

Alpari-Demo

dc1.mt4demo.alpari.com
dc2.mt4demo.alpari.com
dca1.mt4demo.alpari.com:444

8000000–9999999

Alpari-ECN-Demo

dc1.mt4ecn-demo.alpari.com
dc2.mt4ecn-demo.alpari.com
dca1.mt4ecn-demo.alpari.com:444

800000–999999
1400000–1499999
5900000–5999999
142999999-142000000

Alpari-ECN1

dc1.mt4ecn1.alpari.com
dc2.mt4ecn1.alpari.com
dca1.mt4ecn1.alpari.com:444

1600000–1999999
10000000–10999999

Alpari-Nano

dc1.mt4nano.alpari.com
dc2.mt4nano.alpari.com
dca1.mt4nano.alpari.com:444

15000000–16999999
17000000–19999999

Alpari-MT5

dc1.mt5.alpari.com
dc2.mt5.alpari.com
dca1.mt5.alpari.com:444

50000000–59999999

Alpari-MT5-Demo

dc1.mt5demo.alpari.com
dc2.mt5demo.alpari.com
dca1.mt5demo.alpari.com:444

رایجترین سوالات این بخش

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.